Menu

Setting & Language
Close ×

Kashiharajingu-Mae : Kintetsu-Yoshino Line Toward Yoshino(Nara)

04/11/2018 09:59 Depart

09:59

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)

10:00
10:16

Kintetsu Limited Express For Yoshino(Nara)

10:30

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)

10:47

Kintetsu Limited Express For Yoshino(Nara)

10:58

Kintetsu-Yoshino Line For Yoshino(Nara)