Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 06:32 Depart

6:00
06:32

Dept.Hayabusa No.1 For Shin-Hakodate-Hokuto

7:00
07:00

Dept.Hayabusa No.3 For Shin-Aomori

07:16

Dept.Hayabusa No.101 For Morioka

07:32

Dept.Hayabusa No.5 For Shin-Aomori

07:56

Dept.Hayabusa No.103 For Morioka