Menu

Setting & Language
Close ×

Shinjuku : Saikyo Line Toward Omiya(Saitama)

04/21/2018 09:57 Depart

09:57

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:00
10:08

Dept.Saikyo Line For Musashi-Urawa

10:11

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:18

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:27

Dept.Saikyo Line For Musashi-Urawa

10:33

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:39

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:48

Dept.Saikyo Line For Musashi-Urawa

10:55

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:57

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)