Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Toward Shin-Osaka:hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

10/12/2018 19:10 Depart

2018/10/12 19:10 出発

19:10

Dept.Nozomi No.125 For Hiroshima

始発のぞみ 125号 広島 行

19:13

Dept.Nozomi No.199 For Okayama

始発のぞみ 199号 岡山 行

19:20

Dept.Nozomi No.255 For Shin-Osaka

始発のぞみ 255号 新大阪 行

19:23

Dept.Nozomi No.413 For Shin-Osaka

始発のぞみ 413号 新大阪 行

19:30

Dept.Nozomi No.127 For Hiroshima

始発のぞみ 127号 広島 行

19:40

Dept.Nozomi No.415 For Shin-Osaka

始発のぞみ 415号 新大阪 行

19:47

Dept.Nozomi No.417 For Shin-Osaka

始発のぞみ 417号 新大阪 行

19:50

Dept.Nozomi No.129 For Hiroshima

始発のぞみ 129号 広島 行

19:53

Dept.Nozomi No.419 For Shin-Osaka

始発のぞみ 419号 新大阪 行

20:00
20:00

Dept.Nozomi No.257 For Shin-Osaka

始発のぞみ 257号 新大阪 行

20:10

Dept.Nozomi No.131 For Okayama

始発のぞみ 131号 岡山 行

20:13

Dept.Nozomi No.421 For Shin-Osaka

始発のぞみ 421号 新大阪 行

20:20

Dept.Nozomi No.259 For Shin-Osaka

始発のぞみ 259号 新大阪 行

20:23

Dept.Nozomi No.423 For Shin-Osaka

始発のぞみ 423号 新大阪 行

20:30

Dept.Nozomi No.133 For Okayama

始発のぞみ 133号 岡山 行

20:40

Dept.Nozomi No.425 For Shin-Osaka

始発のぞみ 425号 新大阪 行

20:47

Dept.Nozomi No.427 For Shin-Osaka

始発のぞみ 427号 新大阪 行

20:50

Dept.Nozomi No.135 For Himeji

始発のぞみ 135号 姫路 行

20:53

Dept.Nozomi No.429 For Shin-Osaka

始発のぞみ 429号 新大阪 行