Tokyo : Shinkansen Nozomi Toward Shin-Osaka:hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

01/13/2019 06:00 Depart

2019/01/13 06:00 出発

6:00
06:00

Dept.Nozomi No.1 For Hakata

始発のぞみ 1号 博多 行

06:15

Dept.Nozomi No.3 For Hakata

始発のぞみ 3号 博多 行

06:30

Dept.Nozomi No.5 For Hakata

始発のぞみ 5号 博多 行

06:51

Dept.Nozomi No.7 For Hakata

始発のぞみ 7号 博多 行

7:00
07:00

Dept.Nozomi No.203 For Shin-Osaka

始発のぞみ 203号 新大阪 行

07:09

Dept.Nozomi No.9 For Hakata

始発のぞみ 9号 博多 行

07:30

Dept.Nozomi No.11 For Hakata

始発のぞみ 11号 博多 行

07:42

Dept.Nozomi No.81 For Hiroshima

始発のぞみ 81号 広島 行

07:51

Dept.Nozomi No.13 For Hakata

始発のぞみ 13号 博多 行