Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tuyến Keihin-Tohoku Hướng tới Ofuna

東京 : 京浜東北線 大船方面

01/01/1970 16:18 Nơi xuất phát

1970/01/01 16:18 出発

16:19

Tuyến Keihin-Tohoku Kamata(Tokyo)

京浜東北線 蒲田 行

16:24

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

16:29

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:34

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:39

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

16:44

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:49

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

16:54

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

16:59

Tuyến Keihin-Tohoku Kamata(Tokyo)

京浜東北線 蒲田 行

17:00
17:04

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:10

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

17:14

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:19

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:23

Tuyến Keihin-Tohoku Tsurumi

京浜東北線 鶴見 行

17:28

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:32

Tuyến Keihin-Tohoku Isogo

京浜東北線 磯子 行

17:37

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:41

Tuyến Keihin-Tohoku Tsurumi

京浜東北線 鶴見 行

17:45

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:49

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行

17:53

Tuyến Keihin-Tohoku Tsurumi

京浜東北線 鶴見 行

17:57

Tuyến Keihin-Tohoku Ofuna

京浜東北線 大船 行