เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

อะกิฮาบาระ : สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ปลายทาง ชิบะ

秋葉原 : 中央・総武線各停 千葉方面

29/09/2020 11:10 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:10 出発

11:10

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

11:15

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

11:20

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

11:26

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

11:31

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

11:37

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

11:42

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

11:48

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

11:53

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

11:59

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

12:00
12:04

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

12:10

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

12:15

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

12:21

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

12:26

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

12:32

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

12:37

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

12:43

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

12:48

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行

12:54

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) สึดะนุมะ

中央・総武線各停 津田沼 行

12:59

สายชูโอ-โซบุ(จอดทุกสถานี) ชิบะ

中央・総武線各停 千葉 行