info

นโยบายความเป็นส่วนตัว

個人情報保護方針

Jorudan Co., Ltd. (นโยบายความเป็นส่วนตัว, "เรา", "ของเรา", หมายถึง Jorudan Co., Ltd.) พิจารณาว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำให้ลูกค้า ถือเป็นข้อผูกพันทางสังคมที่สำคัญของ บริษัท

ジョルダン株式会社(以下、当社といいます。)は、お客様を始めとする多くの皆様からお預かりする個人情報の保護が、企業にとっての重要な社会的責務であると考えております。

เพื่อให้บรรลุถึงความรับผิดชอบนี้ เราจะกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว แจ้งเจ้าหน้าที่และพนักงาน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของเรา

当社は、この重要な責務を果たすべく、以下の通り個人情報保護方針を定め、当社役員及び従業員に周知し、個人情報の取り扱いに万全を期することで、皆様の信頼を得られるよう努めてまいります。

นโยบายความเป็นส่วนตัว

個人情報保護方針

1. ในกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานและแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ในการพิจารณางาน เราเคารพข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับและใช้อย่างเหมาะสม

個人情報の取得を行う場合には、その利用目的を特定し、原則として事前にお知らせいたします。また、取得した個人情報につきましては、業務内容を考慮し、適切にお取り扱いいたします。

2. เพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เราได้พัฒนานโยบายเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข เพื่อต่อต้านการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายตลอดจนการสูญเสีย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

個人情報を厳正に管理するため、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん及び漏えい等に対する予防ならびに是正に関する対策を実施いたします。

3. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。

4. เราให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อให้มีความตระหนักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

役員及び従業員の教育を実施し、個人情報保護に関する意識の向上を図ってまいります。

5. เราจะปรับปรุงระบบภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เราจะทบทวนระบบนี้ตามความจำเป็นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

個人情報保護に関する内部体制の整備に努めてまいります。また、これを適宜見直し、継続的に改善してまいります。

info

วิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

個人情報のお取り扱いについて

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย Jorudan Co., Ltd. (นโยบายความเป็นส่วนตัว "เรา" "ของเรา" หมายถึง Jorudan Co., Ltd.) จะได้รับการเผยแพร่ด้านล่างนี้

ジョルダン株式会社(以下、当社といいます。)が取得・利用させていただく個人情報の取り扱いについて、以下に公表いたします。

เนื้อหา

内容

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ จะจำกัด เนื้อหาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เป็นต้น

当社が取得する個人情報に関しては、原則として氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、サービスの提供等の業務上、必要最低限の内容に限定しております。

นอกจากนี้เมื่อเราได้รับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่บังคับ ระบบจะแสดงเป็นข้อมูลที่ไม่บังคับ

なお、それ以外の任意事項を取得させていただく場合には、任意事項であることを表記させていただきます。

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

利用目的

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ และเราไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

当社は、以下の目的の範囲内で、個人情報を利用させていただきます。ご本人の同意なく、個人情報を以下の目的以外に利用することはありません。

1. การตอบสนองต่อการสอบถาม

お問い合わせへの対応

การตรวจสอบตัวตนเมื่อตอบคำถาม

お問い合わせへの対応に必要なご本人確認のため

2. การจัดเตรียมสินค้าและบริการ

製品・サービスの提供

ยืนยันการใช้งาน การจัดส่ง

お申込確認・配送のため

ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สำหรับราคาซื้อหรือค่าธรรมเนียมการใช้

ご購入代金・ご利用料金の請求・受領のため

การรับรองสิทธิ์ตัวตนเมื่อใช้

ご利用時のご本人認証のため

การเปลี่ยนแปลง หยุด หรือยกเลิกเงื่อนไขการจัดหา และประกาศการบอกเลิกสัญญา

提供条件の変更・停止・中止または契約解除の通知のため

ให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง

関連するアフターサービスの提供のため

3. โฆษณาและการตลาด

広告宣伝・マーケティング

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

製品・サービスについてのご案内のため

จัดการสำรวจแบบสอบถาม

アンケート調査の実施のため

การส่งรางวัลที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม แคมเปญ ฯลฯ

アンケート・キャンペーン等に関連して、謝礼・景品等を送付するため

4. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาใหม่ ๆ

製品・サービスの改善・新規開発

เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติและปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

製品・サービスの利用状況を統計的に分析し、既存製品・サービスの改善または新製品・サービスの開発の参考とするため

5. การสรรหาบุคลากร

従業員の採用

สำหรับการเลือกสรรการจ้างงาน คำตอบสำหรับการสอบถาม และส่งเอกสารที่ขอ

採用選考、お問い合わせの回答やご請求いただいた資料の送付のため

จัดให้แก่บุคคลที่สาม

第三者提供

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

ご提供いただきました個人情報は、次の場合を除き第三者に開示することはいたしません。

1. ได้รับความยินยอมจากคุณ

ご本人の同意がある場合

2. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคลภายในช่วงที่จำเป็นจะได้รับความไว้วางใจแก่บุคคลที่สาม

利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取り扱いを外部に委託する場合

3. เป็นข้อมูลทางสถิติ การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเมื่อไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

統計的なデータとして、個人を識別できない状態に加工した場合

4. ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองชีวิตมนุษย์สุขภาพและทรัพย์สิน

人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合

5. เมื่อได้รับการร้องขอจากกฎหมายและข้อบังคับ

法令等により提供を求められた場合

การจัดการความปลอดภัย

安全管理

เพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เราได้พัฒนานโยบายเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข เพื่อต่อต้านการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายตลอดจนการสูญเสีย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

個人情報を厳正に管理するため、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん及び漏えい等に対する予防ならびに是正に関する対策を実施いたします。

นอกจากนี้เมื่อนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ SSL (Secure Sockets Layer) และใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยตามที่กล่าวมา

また、ウェブページ等にてインターネット経由で個人情報をご提供いただきます際には、不正アクセスに備え、SSL(Secure Sockets Layer)による個人情報の暗号化またはこれに準ずるセキュリティ技術を施し、安全性の確保に努めます。

การเปิดเผย การแก้ไข และการระงับการใช้งานเป็นต้น

開示・訂正・利用停止等

หากคุณต้องการเปิดเผย แก้ไข หรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้กับเรา โปรดติดต่อแผนกของเราเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

当社にご提供いただいた個人情報の内容に関して、開示・訂正・利用停止等を希望される場合は、個人情報をご提供いただいた当社の製品・サービス提供部門にお問い合わせください。

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่:

ご不明な点等がありましたら、下記窓口までお問い合わせください。

2-5-10 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10

Jorudan Co., Ltd. เจ้าหน้าที่วางแผนองค์กรตัวแทนด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ジョルダン株式会社 経営企画室 個人情報担当

mail_webmaster

การร้องเรียนและการให้คำปรึกษา

苦情・相談

หากคุณมีคำร้องเรียนและคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่:

個人情報に関する苦情・相談につきましても、以下の窓口にお問い合わせください。

2-5-10 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10

Jorudan Co., Ltd. เจ้าหน้าที่วางแผนองค์กรตัวแทนด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ジョルダン株式会社 経営企画室 個人情報担当

mail_webmaster
info

วิธีการใช้คุกกี้และ Google Analytics ในบริการอินเทอร์เน็ต

インターネットサービスにおけるクッキー(Cookie)およびGoogle アナリティクスの利用について

เราใช้คุกกี้อย่างไร

クッキー(Cookie)の利用について

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อทราบถึงสถานการณ์การใช้งานเพื่อปรับปรุงบริการในอินเทอร์เน็ต

当社では、運営するインターネットサービスにおいて、サービス向上を目的として、利用状況等の把握の為にクッキーを利用する場合があります。

ข้อมูลที่สะสมในคุกกี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุบุคคล (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)

クッキーに蓄積される情報には、個人を特定する情報(名前や住所、電話番号など)は含まれません。

เราใช้ Google Analytics อย่างไร

Google アナリティクスの利用について

เราอาจใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์การเข้าสู่ระบบเพื่อปรับปรุงบริการของเราในอินเทอร์เน็ต

当社では、運営するインターネットサービスにおいて、サービス向上を目的として、アクセスログの収集・解析にGoogle アナリティクスを利用する場合があります。

สำหรับข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics โปรดดูหน้า "วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปของคู่ค้าของเรา

Google アナリティクスで収集される情報等については、「ユーザーが Google パートナーのサイトやアプリを使用する際の Google によるデータ使用」のページをご参照ください。

info

เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภทอย่างไร

各製品・サービスの利用等に関する個人情報のお取り扱いについて

ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ละหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภทจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ

ご利用いただく製品・サービスによって個人情報のお取り扱いが異なる場合には、それぞれの製品・サービスに関するウェブページ等の記載を優先するものとします。

นอกจากนี้เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท

また、各製品・サービスの利用等に関連して、お客様から直接個人情報を取得する場合には、その利用目的を明示いたしております。ภาษาอื่นมีไว้เพื่ออ้างอิง เฉพาะภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับเท่านั้นจึงมีผลบังคับใช้ ภาษาที่ใช้กับข้อกำหนดการใช้งานนี้ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่น

言語翻訳した文となります。訳文にかかわらず、日本文を正とします。

[การช่วยเหลือและการเรียนรู้] [นโยบายความมั่นคงสารสนเทศ] [ข้อกำหนดการใช้งาน]