เมนู

การตั้งค่าและภาษา
ปิด ×

ฮะมะมัทสึโจ : สายโตเกียวโมโนเรล ปลายทาง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

浜松町 : 東京モノレール 羽田空港第2ターミナル方面

29/09/2020 11:28 ออกจากสถานี

2020/09/29 11:28 出発

11:28

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

11:32

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

11:36

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

11:40

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

11:44

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

11:48

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

11:52

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

11:56

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:00
12:00

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

12:04

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:08

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:12

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

12:16

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:20

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:24

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

12:28

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:32

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:36

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

12:40

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:44

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:48

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール 羽田空港第2ターミナル 行

12:52

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วไปสนามบิน อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール空港快速 羽田空港第2ターミナル 行

12:56

รถไฟขบวนแรกสายโตเกียวโมโนเรล รถเร็วเฉพาะช่วง อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบิน ฮาเนะดะ

始発東京モノレール区間快速 羽田空港第2ターミナル 行