Menu

Setting & Language
Close ×

Kyoto : Shinkansen Nozomi Toward Shin-Osaka:hakata

04/04/2018 15:07 Depart

15:07

Nozomi No.91 For Hiroshima

15:16

Nozomi No.229 For Shin-Osaka

15:23

Nozomi No.35 For Hakata

15:46

Nozomi No.37 For Hakata

16:00
16:07

Nozomi No.93 For Hiroshima

16:16

Nozomi No.231 For Shin-Osaka

16:23

Nozomi No.39 For Hakata

16:46

Nozomi No.41 For Hakata