Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Toward Shin-Osaka:hakata

04/11/2018 06:00 Depart

6:00
06:00

Dept.Nozomi No.1 For Hakata

06:16

Dept.Nozomi No.3 For Hakata

06:30

Dept.Nozomi No.5 For Hakata

06:43

Dept.Nozomi No.201 For Shin-Osaka

06:50

Dept.Nozomi No.7 For Hakata

7:00
07:00

Dept.Nozomi No.203 For Shin-Osaka

07:10

Dept.Nozomi No.9 For Hakata

07:20

Dept.Nozomi No.205 For Shin-Osaka

07:30

Dept.Nozomi No.11 For Hakata

07:40

Dept.Nozomi No.101 For Hiroshima

07:50

Dept.Nozomi No.13 For Hakata