Menu

Setting & Language
Close ×

Kagoshimachuo : Kyushu Shinkansen Toward Shin-Osaka

04/15/2018 19:07 Depart

19:33

Dept.Tsubame No.346 For Hakata

19:51

Dept.Mizuho No.614 For Shin-Osaka

20:00
20:13

Dept.Sakura No.410 For Hiroshima

20:56

Dept.Tsubame No.348 For Hakata