Menu

Setting & Language
Close ×

Ikebukuro : Saikyo Line Toward Omiya(Saitama)

04/17/2018 05:00 Depart

05:00

Dept.Saikyo Line For Kawagoe

05:12

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

05:30

Dept.Saikyo Line For Kawagoe

05:39

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

05:51

Dept.Saikyo Line For Kawagoe

6:00
06:00

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

06:09

Saikyo Line For Musashi-Urawa

06:13

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

06:20

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

06:26

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe

06:30

Saikyo Line For Musashi-Urawa

06:38

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe

06:42

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

06:47

Saikyo Line For Musashi-Urawa

06:51

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

06:56

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe