Menu

Setting & Language
Close ×

Shinjuku : Saikyo Line Toward Omiya(Saitama)

04/17/2018 08:28 Depart

08:28

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe

08:32

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

08:36

Saikyo Line For Akabane

08:41

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

08:46

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe

08:49

Saikyo Line For Musashi-Urawa

08:52

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

08:56

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

08:59

Saikyo Line For Akabane

9:00
09:02

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:05

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe

09:08

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:13

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:18

Saikyo Line For Ikebukuro

09:22

Saikyo Line Commuter Rapid For Kawagoe

09:27

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:34

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

09:36

Saikyo Line For Ikebukuro

09:40

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:44

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:46

Saikyo Line For Ikebukuro

09:48

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

09:50

Saikyo Line For Musashi-Urawa

09:57

Saikyo Line Rapid For Kawagoe