Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Tohoku-Hokkaido Shinkansen Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 08:48 Depart

08:48

Dept.Yamabiko No.53 For Morioka

08:56

Dept.Yamabiko No.129 For Sendai(Miyagi)

9:00
09:08

Dept.Hayabusa No.11 For Shin-Aomori

09:16

Dept.Nasuno No.255 For Koriyama(Fukushima)

09:24

Dept.Yamabiko No.131 For Sendai(Miyagi)

09:36

Dept.Hayabusa No.13 For Shin-Hakodate-Hokuto

09:40

Dept.Yamabiko No.55 For Morioka