Menu

Setting & Language
Close ×

Hiratsuka : Shonan-Shinjuku Line Toward Shinjuku

04/17/2018 09:11 Depart

09:11

Dept.Shonan-Shinjuku Line Special Rapid For Takasaki

09:45

Dept.Shonan-Shinjuku Line Rapid For Kagohara

10:00
10:19

Shonan-Shinjuku Line Special Rapid For Takasaki

10:45

Shonan-Shinjuku Line Rapid For Kagohara