Menu

Setting & Language
Close ×

Omiya(Saitama) : Tohoku-Hokkaido Shinkansen Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 09:14 Depart

09:14

Yamabiko No.53 For Morioka

09:22

Yamabiko No.129 For Sendai(Miyagi)

09:42

Nasuno No.255 For Koriyama(Fukushima)

09:48

Yamabiko No.131 For Sendai(Miyagi)

10:00
10:06

Yamabiko No.55 For Morioka

10:26

Yamabiko No.133 For Sendai(Miyagi)

10:38

Yamabiko No.207 For Sendai(Miyagi)