Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 09:36 Depart

09:36

Dept.Hayabusa No.13 For Shin-Hakodate-Hokuto

10:00
10:04

Dept.Hayabusa No.15 For Sendai(Miyagi)

10:20

Dept.Hayabusa No.17 For Shin-Aomori

10:44

Dept.Hayabusa No.19 For Shin-Hakodate-Hokuto