Menu

Setting & Language
Close ×

Morioka : Shinkansen Hayabusa Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/17/2018 12:37 Depart

12:37

Hayabusa No.17 For Shin-Aomori

13:00
13:05

Hayabusa No.19 For Shin-Hakodate-Hokuto

13:37

Hayabusa No.21 For Shin-Aomori