Menu

Setting & Language
Close ×

Morioka : Tohoku-Hokkaido Shinkansen Toward Tokyo

04/17/2018 19:40 Depart

19:40

Dept.Yamabiko No.68 For Tokyo

19:50

Hayabusa No.46 For Tokyo

20:00
20:29

Dept.Yamabiko No.70 For Tokyo

20:50

Hayabusa No.48 For Tokyo