Menu

Setting & Language
Close ×

Omiya(Saitama) : Tohoku-Hokkaido Shinkansen Toward Shin-Hakodate-Hokuto

04/21/2018 09:14 Depart

09:21

Yamabiko No.129 For Sendai(Miyagi)

09:41

Nasuno No.255 For Koriyama(Fukushima)

09:47

Yamabiko No.131 For Sendai(Miyagi)

10:00
10:05

Yamabiko No.55 For Morioka

10:25

Yamabiko No.133 For Sendai(Miyagi)

10:37

Yamabiko No.207 For Sendai(Miyagi)