Menu

Setting & Language
Close ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Toward Shin-Osaka:hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

09/14/2017 14:50 Depart

2017/09/14 14:50 出発

14:50

Dept.Nozomi No.115 For Hiroshima

始発のぞみ 115号 広島 行

15:00
15:00

Dept.Nozomi No.233 For Shin-Osaka

始発のぞみ 233号 新大阪 行

15:10

Dept.Nozomi No.43 For Hakata

始発のぞみ 43号 博多 行

15:30

Dept.Nozomi No.45 For Hakata

始発のぞみ 45号 博多 行

15:40

Dept.Nozomi No.235 For Shin-Osaka

始発のぞみ 235号 新大阪 行

15:50

Dept.Nozomi No.117 For Hiroshima

始発のぞみ 117号 広島 行