Menu

Setting & Language
Close ×

Hiroshima : San-yo Line Toward Iwakuni

広島 : 山陽本線 岩国方面

11/10/2018 09:45 Depart

2018/11/10 09:45 出発

09:45

San-yo Line For Iwakuni

山陽本線 岩国 行

10:00
10:00

San-yo Line For Ono-Ura

山陽本線 大野浦 行

10:12

Dept.San-yo Line For Iwakuni

始発山陽本線快速シティライナー 岩国 行

10:15

San-yo Line For Iwakuni

山陽本線 岩国 行

10:31

San-yo Line For Ono-Ura

山陽本線 大野浦 行

10:42

San-yo Line For Iwakuni

山陽本線快速シティライナー 岩国 行

10:51

San-yo Line For Iwakuni

山陽本線 岩国 行