Shinjuku : Saikyo Line Toward Omiya(Saitama)

04/17/2018 09:57 Depart

09:57

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:00
10:02

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:06

Saikyo Line For Musashi-Urawa

10:15

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:18

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:24

Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:28

Dept.Saikyo Line For Musashi-Urawa

10:33

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:39

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)

10:48

Dept.Saikyo Line For Musashi-Urawa

10:54

Saikyo Line Rapid For Kawagoe

10:59

Dept.Saikyo Line For Omiya(Saitama)