Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Ochanomizu : Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Hướng tới Mitaka

御茶ノ水 : 中央・総武線各停 三鷹方面

01/08/2021 17:30 Nơi xuất phát

2021/08/01 17:30 出発

17:30

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

17:35

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

17:40

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Nakano(Tokyo)

中央・総武線各停 中野(東京) 行

17:45

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

17:50

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

17:55

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:00
18:02

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:06

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Nakano(Tokyo)

中央・総武線各停 中野(東京) 行

18:11

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:16

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:21

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:25

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Nakano(Tokyo)

中央・総武線各停 中野(東京) 行

18:30

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:34

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:39

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:44

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:49

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:54

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行

18:59

Tàu Dừng Mỗi Ga Tuyến Chuo-Sobu Mitaka

中央・総武線各停 三鷹 行