Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kinshicho : Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Hướng tới Oshiage

錦糸町 : 東京メトロ半蔵門線 押上方面

03/12/2020 17:09 Nơi xuất phát

2020/12/03 17:09 出発

17:09

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:12

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

17:15

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:18

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:21

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

17:24

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:27

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:31

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

17:34

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:37

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:40

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

17:43

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:46

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:49

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

17:53

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:56

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

17:59

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:00
18:01

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

18:05

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:09

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:12

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

18:15

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:18

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:21

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

18:24

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:27

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:30

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

18:33

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:36

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:39

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:42

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

18:45

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:48

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:51

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

18:54

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

18:58

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行