Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tuyến Keihin-Tohoku Hướng tới Ofuna

東京 : 京浜東北線 大船方面

29/09/2020 11:06 Nơi xuất phát

2020/09/29 11:06 出発

11:06

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:11

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:16

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:21

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

11:26

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:31

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:36

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:41

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

11:46

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:51

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:56

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

12:00
12:01

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

12:06

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

12:11

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

12:16

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

12:21

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

12:26

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

12:31

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

12:36

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

12:41

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

12:46

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

12:51

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

12:56

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行