Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Trạm Kyoto : Shiei Minami 5 Hướng tới Lối vào phía đông trạm Takeda

京都駅前 : 市営南5 竹田駅東口方面

29/09/2020 13:35 Nơi xuất phát

2020/09/29 13:35 出発

13:35

Chuyến tàu Đầu tiênShiei Minami 5 Lối vào phía đông trạm Takeda{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

始発市営南5 竹田駅東口〔京都市交通局〕 行

14:00
14:05

Chuyến tàu Đầu tiênShiei Minami 5 Lối vào phía đông trạm Takeda{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

始発市営南5 竹田駅東口〔京都市交通局〕 行

14:35

Chuyến tàu Đầu tiênShiei Minami 5 Lối vào phía đông trạm Takeda{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

始発市営南5 竹田駅東口〔京都市交通局〕 行