Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Sân Bay Hiroshima : Xe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Hướng tới Tanakamachi [Thành phố Hiroshima]

広島空港 : 広島空港線[広島] 田中町[広島市]方面

29/09/2020 15:20 Nơi xuất phát

2020/09/29 15:20 出発

15:20

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Trung tâm Xe buýt Hiroshima{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島BC〔空港連絡バス〕 行

15:30

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Hiroshima Eki Shinkansen Guchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島駅新幹線口〔空港連絡バス〕 行

15:35

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Hiroshima Eki Shinkansen Guchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島駅新幹線口〔空港連絡バス〕 行

16:00
16:40

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Hiroshima Eki Shinkansen Guchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島駅新幹線口〔空港連絡バス〕 行

16:45

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Hiroshima Eki Shinkansen Guchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島駅新幹線口〔空港連絡バス〕 行

16:50

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Trung tâm Xe buýt Hiroshima{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島BC〔空港連絡バス〕 行

16:55

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Hiroshima [Hiroshima] Hiroshima Eki Shinkansen Guchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発広島空港線[広島] 広島駅新幹線口〔空港連絡バス〕 行