info

Chính sách Bảo mật Thông tin

情報セキュリティポリシー

Jorudan Co., Ltd. và các công ty con chính của họ (sau đây gọi là Tập đoàn) áp dụng “Chính sách Bảo mật Thông tin” này với mục đích bảo vệ thông tin của khách hàng và tài sản thông tin thuộc sở hữu của Tập đoàn, cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn cho các khách hàng của chúng tôi.

ジョルダン株式会社及び主要子会社*(以下、当社グループと言います)は、当社グループが保有する情報資産および当社グループの顧客情報の保護に努め、より信頼性の高いサービスの提供を図ることを目的として、この「情報セキュリティポリシー」を策定いたしました。

Các nhân viên của Tập đoàn và công ty hợp tác phải tuân thủ Chính sách của Tập đoàn.

当社グループポリシーは、当社グループの全従業員等および当社グループの協力会社等が遵守いたします。

Tập đoàn sẽ cung cấp Dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu bảo mật sau đây cho khách hàng của Tập đoàn.

当社グループは、当社グループ顧客に対し、次のセキュリティ要求事項を満足する製品サービスを提供いたします。

1. Một loạt nguyên tắc, mục tiêu và yêu cầu kinh doanh đối với xử lý thông tin do Tập đoàn quy định

当社グループが規定した情報処理に関する一連の原則、目的および事業上の要求事項

2. Xét đến chiến lược kinh doanh của Tập đoàn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa các lỗ hổng và ảnh hưởng tiềm tàng bằng đánh giá rủi ro.

当社グループ事業戦略および目的を考慮して、リスクアセスメントによって得られた脆弱性および潜在的な影響に対する抑止策

3. Yêu cầu Pháp lý, Luật định và theo Hợp đồng

法令、規制および契約上の要求事項

Tập đoàn sẽ liên tục phát triển hệ thống quản lý thông tin chất lượng cao để đáp lại niềm tin của công chúng.

常に社会からの信頼に高い水準で応えるべくセキュアな情報セキュリティ管理体制を構築し継続発展していくことに努めます。

Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển hoạt động giáo dục và đào tạo để Chính sách của Tập đoàn sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các hoạt động của doanh nghiệp và để phát triển hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có hiểu biết về bảo mật thông tin, có thể giúp tất cả những người liên quan tới tài sản thông tin của Tập đoàn nhanh chóng thích nghi với thay đổi trong môi trường.

当社グループは、当社グループポリシーを企業活動全般に浸透させ、当社グループの情報資産に関わる全員が、環境変化にも迅速に対応できる情報セキュリティリテラシーを以て業務を遂行できるよう教育・訓練を継続実施いたします。

Biên soạn ngày 24 tháng 5 năm 2007

2007年5月24日制定

Sửa đổi ngày 1 tháng 7 năm 2017

2017年7月1日改訂

Giám đốc Đại diện và Chủ tịch

代表取締役社長

Toshikazu Sato

佐藤 俊和

Tính tới ngày 11 tháng 9 năm 2007, chúng tôi đã áp dụng ISO 27001 *, một tiêu chuẩn quốc tế đối với hệ thống quản lý bảo mật thông tin và chứng chỉ JIS Q 27001, một tiêu chuẩn quốc gia..

2007年9月11日付にて、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である、ISO27001* 及びその国内規格である、JIS Q 27001の認証を取得いたしました。Các ngôn ngữ của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích tham khảo, duy nhất bản gốc tiếng Nhật sẽ có hiệu lực. Ngôn ngữ điều chỉnh của điều khoản sử dụng này là tiếng Nhật.

言語翻訳した文となります。訳文にかかわらず、日本文を正とします。

[Trợ giúp & Học tập] [Chính sách Quyền riêng tư] [Chính sách Người dùng]