Menu

Inari Taisha-mae (Đền thờ){Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

稲荷大社前〔京都市交通局〕

Đền Fushimi-Inari Taisha

伏見稲荷大社